RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.),
oraz
Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP Prezentki), ul. św. Jana 7, 31-017 Kraków, tel.: (12) 422-65-00, e-mail: admin@siostryprezentki.pl;

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia wnoszonej sprawy (np. zapisu na rekolekcje, przyjęcia intencji modlitwy, itp.). Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora.
Zgromadzenie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, a następnie archiwizowane.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Prawo do cofnięcia zgody:
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa, narusza przepisy Dekretu.

Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

O nas...

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. Siostry zobowiązują się ślubami do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodatkowo też każda siostra przy profesji zakonnej składa ślub troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie, a każda siostra wypełnia ją jako „Chrystusowa pomocnica” – zgodnie z wolą swej Założycielki.