Fundacja

Publiczne Szkoły Podstawowe i Publiczne Licea Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie i Rzeszowie są katolickimi szkołami publicznymi, w których kształcenie jest bezpłatne. Materialną pomocą dla szkół są wpłaty na cele statutowe Fundacji Pro Iuventutis Educatione.

Cele Fundacji

1) wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej,
2) wspieranie wychowania dzieci i młodzieży,
3) wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i wychowawców,
4) wspieranie finansowe tworzenia i utrzymania bazy lokalowej w szkołach oraz innych instytucjach oświatowo-wychowawczych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) dofinansowywanie działalności oświatowo – wychowawczej oraz formacji dzieci i młodzieży,
2) dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli
i wychowawców,
3) wspieranie współpracy rodziny i szkoły,
4) współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny,
5) finansowanie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo – wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji.

Wzór wpisu na przelewie:
odbiorca:
Fundacja Pro Iuventutis Educatione
ul. św. Jana 7; 31-017 Kraków
numer rachunku Fundacji: 18124046501111001051087185
nadawca numer rachunku: ………………………………………….
nadawca i adres:
np. Wojciech Kowalski
ul. Złota 10/4; 00-001 Warszawa
tytułem: WPŁATA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

O nas...

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. Siostry zobowiązują się ślubami do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodatkowo też każda siostra przy profesji zakonnej składa ślub troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie, a każda siostra wypełnia ją jako „Chrystusowa pomocnica” – zgodnie z wolą swej Założycielki.